รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สตูล อำเภอ มะนัง ตำบล ปาล์มพัฒนา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
91070101 ปาล์ม 1 ยังไม่ประเมิน
91070102 ปาล์ม 3 ระดับดี
91070103 ปาล์ม 4 ยังไม่ประเมิน
91070104 ปาล์ม 2 ระดับดี
91070105 มะนัง ระดับมาก
91070106 ปากคอก ระดับมาก
91070107 ปาล์ม 7 ระดับดี
91070108 ปาล์มทองพัฒนา ระดับดี
91070110 บ้านไทรทอง ยังไม่ประเมิน
91070109 บ้านควนดินดำ ระดับมาก