รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สตูล อำเภอ ทุ่งหว้า ตำบล ป่าแก่บ่อหิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
91060501 ป่าแก่บ่อหิน ระดับดีเยี่ยม
91060502 คลองห้วยป่า ระดับมาก
91060503 ทุ่งดินลุ่ม ระดับดี
91060504 ขุมทรัพย์ ระดับมาก
91060505 สะพานวา ระดับมาก
91060506 ทุ่งขมิ้น ระดับดี
91060507 เขาแดง ระดับดี