รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สงขลา อำเภอ บางกล่ำ ตำบล แม่ทอม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
90140301 หนองหิน ระดับดี
90140302 แม่ทอม ระดับดี
90140303 หัวนอนวัด ระดับดี
90140304 แม่ทอมตก ระดับดี
90140305 นารังนก ระดับดี
90140306 นารังนก ระดับดี