รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สงขลา อำเภอ สะบ้าย้อย ตำบล บ้านโหนด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
90060401 กะเช๊ะ ระดับมาก
90060402 ห้วยบอน ระดับมาก
90060403 นากัน ระดับมาก
90060404 นาม่วง ระดับมาก
90060405 โคก ระดับมาก
90060406 ละโอน ระดับมาก
90060407 พรุจา ระดับมาก