รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชุมพร อำเภอ เมืองชุมพร ตำบล บางลึก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
86010801 ท่ากระดาน ระดับดีเยี่ยม
86010802 หนองส้ม ระดับดีเยี่ยม
86010803 ฝ่ายท่า ระดับดีเยี่ยม
86010804 บางลึก ระดับพัฒนา
86010805 หนองคล้า ระดับดีเยี่ยม
86010806 นามอญ ระดับดีเยี่ยม
86010807 ศาลาลอย ระดับพื้นฐาน
86010808 ศาลาลอย ระดับดีเยี่ยม
86010809 นาปรือ ระดับดี
86010810 นากิ่ว ระดับดี
86010811 หนองเนียน ระดับดี
86010812 เขาแรด ระดับดี