รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระนอง อำเภอ กระบุรี ตำบล จ.ป.ร.
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85040601 หินซอง ระดับดีเยี่ยม
85040602 นิคมผัง 2 ระดับดีเยี่ยม
85040603 นิคมผัง 3 ระดับดีเยี่ยม
85040604 นิคมผัง 4 ระดับดีเยี่ยม
85040605 ทุ่งมะพร้าว ระดับดีเยี่ยม
85040606 น้ำขาว ระดับดีเยี่ยม
85040607 รังแตน ระดับดีเยี่ยม
85040608 คลองจั่น ระดับดีเยี่ยม
85040609 ในกรัง ระดับดีเยี่ยม
85040611 รังแตนใต้ ระดับดีเยี่ยม
85040610 นิคมผัง1 ระดับดีเยี่ยม