รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ พุนพิน ตำบล ลีเล็ด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
84170301 บางใหญ่ฝั่งขวา ระดับดีเยี่ยม
84170302 คลองราง ระดับพื้นฐาน
84170303 บางใหญ่ฝั่งซ้าย ระดับดีเยี่ยม
84170304 ห้วยทรัพย์ ระดับดีเยี่ยม
84170305 บางพลา ระดับดีเยี่ยม
84170306 บางในบ้าน ระดับดีเยี่ยม
84170307 คลองกอ ระดับดีเยี่ยม
84170308 บางทึง ระดับดีเยี่ยม