รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ บ้านนาสาร ตำบล ลำพูน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
84120401 เขาน้อย ระดับดี
84120402 ปลายน้ำ ระดับดี
84120403 คลองหาเหนือ ระดับดี
84120404 บ้านหมาก ระดับดี
84120405 ปลายธารราชรักษา ระดับดี
84120406 กอบแก้ววัฒนาภิบาล ระดับดี
84120407 สระบัว ระดับดี