รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล ขุนทะเล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
84010401 นิคม ระดับมาก
84010402 ท่าอู่ ระดับดีเยี่ยม
84010403 ดอนเกลี้ยง ระดับมาก
84010404 ควนยูง ระดับดีเยี่ยม
84010405 ซอย10 ระดับดีเยี่ยม
84010406 ห้วยเสียน ระดับดีเยี่ยม
84010407 ใหม่นิคม ระดับดีเยี่ยม
84010408 คลองเรือ ระดับดีเยี่ยม
84010410 บ้านใหม่จัตวา ระดับดีเยี่ยม
84010409 ภูธรอุทิศ ระดับมาก