รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พังงา อำเภอ ท้ายเหมือง ตำบล ลำแก่น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
82080601 ลำรู ระดับมาก
82080602 เขาหลัก ระดับมาก
82080603 ลำแก่น ระดับมาก
82080604 ท่าดินแดง ระดับมาก
82080605 ทับละมุ ระดับมาก
82080606 ดอนจันทร์ ระดับมาก