รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พังงา อำเภอ ท้ายเหมือง ตำบล ท้ายเหมือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
82080101 เขาน้อย ระดับมาก
82080102 ห้วยกร้าง ระดับมาก
82080103 พอแดง ระดับมาก
82080104 ท้ายเหมือง ระดับมาก
82080105 ท่าซอ ระดับมาก
82080106 หินลาด ระดับมาก
82080107 บนไร่ ระดับมาก
82080108 ลำปี ระดับมาก
82080109 ทับยาง ระดับมาก