รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พังงา อำเภอ ตะกั่วป่า ตำบล บางไทร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
82050301 ทุ่งโตนด้วนเหนือ ระดับดีเยี่ยม
82050302 ทุ่งโตนด้วนใต้ ระดับดีเยี่ยม
82050303 หัวขวาน ระดับดีเยี่ยม
82050304 บางจ๋วน ระดับดีเยี่ยม
82050305 ดอกแดง ระดับดีเยี่ยม
82050306 ในปิ ระดับดีเยี่ยม
82050307 ทุ่งกก ระดับดีเยี่ยม