รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พังงา อำเภอ ตะกั่วป่า ตำบล บางนายสี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
82050201 บางเต่า ระดับดีเยี่ยม
82050202 โคกยาง ระดับดีเยี่ยม
82050203 ท่าจูด ระดับดีเยี่ยม
82050204 บางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
82050205 บางนายสังข์ ระดับดีเยี่ยม
82050206 บางนายสี ระดับดีเยี่ยม
82050207 พรุเตียว ระดับดีเยี่ยม
82050208 บางน้ำใส ระดับดีเยี่ยม
82050209 สะพานพระ ระดับดีเยี่ยม