รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กระบี่ อำเภอ ลำทับ ตำบล ดินแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
81070401 ปลายทาง ระดับดีเยี่ยม
81070402 เขาไว้ข้าว ระดับดีเยี่ยม
81070403 ดินแดง ระดับดีเยี่ยม
81070404 ควนยาว ระดับพัฒนา
81070405 ปลายทับใหม่ ระดับดี
81070406 ทุ่งคาทอง ระดับมาก