รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กระบี่ อำเภอ เกาะลันตา ตำบล คลองยาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
81030405 หลังโสด ระดับดีเยี่ยม
81030404 ไท ระดับดีเยี่ยม
81030403 โคกยูง ระดับดีเยี่ยม
81030402 คลองยาง ระดับดีเยี่ยม
81030401 เขาฝาก ระดับดีเยี่ยม
81030406 ท่าควน ระดับดีเยี่ยม
81030407 ต้นทัง ระดับดีเยี่ยม