รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กระบี่ อำเภอ เขาพนม ตำบล โคกหาร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
81020601 บ้านไสหร้า ระดับดี
81020602 บ้านโคกหาร ระดับดี
81020603 บ้านทางหลวง ระดับดี
81020604 บ้านหินลูกช้าง ระดับดี
81020605 บ้านไสน้ำจม ระดับดี
81020606 บ้านอ่างน้ำ ระดับดี
81020607 บ้านห้วยใหญ่ ระดับดี