รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กระบี่ อำเภอ เมืองกระบี่ ตำบล คลองประสงค์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
81011801 บ้านเกาะกลาง ระดับมาก
81011802 บ้านคลองประสงค์ ระดับดี
81011803 บ้านคลองกำ ระดับดี
81011804 บ้านบางขนุน ระดับดี