รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ สิชล ตำบล ทุ่งใส
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
80140901 ฝ่ายท่า ระดับดี
80140902 เขาเหลง ระดับดี
80140903 ห้วยทรายทอง ระดับพัฒนา
80140904 ในเขา ระดับพัฒนา
80140905 ห้วยศรีชัย ระดับดี
80140906 ห้วยหินลับ ระดับดี
80140907 ตลาดเสาร์(เขาฝาย) ระดับพัฒนา
80140908 ทุ่งไสย ระดับดี