รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ ทุ่งสง ตำบล กะปาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
80090801 คลองตูก ระดับมาก
80090802 คลองตูกเหนือ ระดับมาก
80090803 ไสไพ ระดับดีเยี่ยม
80090804 กะโสมเหนือ ระดับมาก
80090805 บ้านพูน ระดับดีเยี่ยม
80090806 กะโสมใต้ ระดับดีเยี่ยม
80090807 กะปาง ระดับดี
80090808 ลานช้าง ระดับมาก
80090809 เทพสตรี ระดับพัฒนา
80090810 ท่าเลน ระดับมาก
80090811 ศรีสุนทร ระดับดี