รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ ทุ่งสง ตำบล ปากแพรก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
80090131 ท่าแพใต้ ระดับพัฒนา
80090132 ตะวันออกวัดชัยชุมพล ระดับดี
80090133 หลังโรงพยาบาลทุ่งสง ระดับพัฒนา
80090134 ตลาดใน ระดับดี
80090135 เขาปรีดี ระดับดีเยี่ยม
80090136 หัวสะพานเหล็ก ระดับพัฒนา
80090137 บ้านพักรถไฟทุ่งสง ระดับดี
80090138 เสริมชาติ ระดับพัฒนา
80090139 หมู่บ้านพัฒนา ระดับพัฒนา
80090140 เปรมประชา ระดับดี
80090141 ประชาอุทิศ ระดับดีเยี่ยม
80090142 บ้านนาเหนือ ระดับดี
80090143 ยุทธศาสตร์ ระดับดี
80090144 บ้านในหวัง ระดับพัฒนา
80090145 ทุ่งสง-ห้วยยอด ระดับดีเยี่ยม
80090146 ทุ่งสง-นาบอน ระดับพัฒนา
80090147 ท่าแพเหนือ ระดับพัฒนา
80090148 ตลาดสด ระดับพัฒนา
80090149 หมู่บ้านโดมทองธานี(ท่าแพ) ระดับพัฒนา
80090150 ราชบริพาร ระดับพื้นฐาน