รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ ท่าศาลา ตำบล โพธิ์ทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
80081301 สองแพรก ระดับดี
80081302 บนถนน ระดับพื้นฐาน
80081303 ตีนดอนเหนือ ระดับดี
80081304 กลาง ระดับดี
80081305 สี่แยกวัดโหนด ระดับดี
80081306 มะยิง ระดับดีเยี่ยม
80081307 ยางด้วน ระดับพื้นฐาน
80081308 โพธิ์ทอง ยังไม่ประเมิน