รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช ตำบล นาทราย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
80010801 ปลายท่า ระดับดีเยี่ยม
80010802 ห้วยน้ำเย็น ระดับดีเยี่ยม
80010803 นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
80010804 เหว็ด ระดับดีเยี่ยม
80010805 ยางเตี้ย ระดับดีเยี่ยม
80010806 นาทราย ระดับมาก