รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ บางสะพานน้อย ตำบล ช้างแรก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
77050401 ธรรมรัตน์ ระดับมาก
77050402 หนองจันทร์หอม ระดับดี
77050403 ช้างแรก ระดับดี
77050404 ไร่ใน ระดับดี
77050405 หินปิด ระดับดี
77050406 ไร่บน ระดับดี
77050407 ศรีนคร ระดับมาก
77050408 ช่องลม ระดับดี