รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบล บ่อนอก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
77010601 ปากคลองเกลียว ระดับพัฒนา
77010602 ปากตะโล้ ระดับพัฒนา
77010603 ท่าฝาง ระดับพัฒนา
77010604 ละออง ระดับพัฒนา
77010605 คลองเก่า ระดับพัฒนา
77010606 บ่อนอก ระดับดี
77010607 คลองชายธง ระดับดี
77010608 ทุ่งโก ระดับดีเยี่ยม
77010609 หนองปุหลก ระดับดีเยี่ยม
77010610 สองพี่น้อง ระดับดีเยี่ยม
77010611 ยุบพริก ระดับดี
77010612 เข็ดกา ระดับพื้นฐาน
77010613 หนองบุญยงค์ ระดับดีเยี่ยม
77010614 ทุ่งบัวทอง ระดับดีเยี่ยม