รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบล เกาะหลัก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
77010201 หนองกก ระดับดี
77010202 หนองหูช้าง ระดับดีเยี่ยม
77010203 หนองขาม ระดับดี
77010204 หนองบัว ระดับดี
77010205 ดอนทราย ระดับดี
77010206 ทุ่งเคล็ด ระดับดีเยี่ยม
77010207 หนองไม้แก่น ระดับดีเยี่ยม
77010208 หนองแก ระดับดี
77010209 มะขามโพรง ระดับดี
77010211 หนองกะเพรา ระดับดีเยี่ยม
77010210 ดอนเหียง ระดับดีเยี่ยม