รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ บ้านลาด ตำบล หนองกะปุ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
76060901 บ่อหมัน ระดับพื้นฐาน
76060902 ไร่แค ระดับพื้นฐาน
76060903 โพธิ์ลอย ระดับพื้นฐาน
76060904 บ้านโป่ง ระดับพื้นฐาน
76060905 หนองกะปุ ระดับพื้นฐาน
76060906 โป่งสลอด ระดับพื้นฐาน
76060907 ไร่ตะแคง ระดับพื้นฐาน
76060908 ห้วยแล้ง ระดับพื้นฐาน
76060909 ใหม่โพธิ์ลอย ไม่ผ่านเกณฑ์