รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ ท่ายาง ตำบล ปึกเตียน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
76051201 หนองทราย ระดับดี
76051202 เมืองใหม่พัฒนา ระดับดี
76051203 ปึกเตียน ระดับดี
76051204 หนองหมู ระดับดี