รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ ท่ายาง ตำบล วังไคร้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
76050701 แม่ประจันต์ ยังไม่ประเมิน
76050702 ห้วยเสือ ยังไม่ประเมิน
76050703 วังไคร้ ยังไม่ประเมิน
76050704 หนองกระทุ่ม ยังไม่ประเมิน
76050705 ท่าหัวลบ ยังไม่ประเมิน
76050706 แม่ประจันต์ ยังไม่ประเมิน
76050707 หนองหว้า ยังไม่ประเมิน
76050708 ฝั่งท่า ยังไม่ประเมิน
76050709 แม่ประจันต์ ยังไม่ประเมิน
76050710 หนองแก ยังไม่ประเมิน