รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบุรี อำเภอ เขาย้อย ตำบล หนองปลาไหล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
76020501 เขาสมอระบัง ระดับดี
76020502 หนองปลาไหล ระดับดี
76020503 ไผ่ ระดับดี
76020504 คลองน้ำเชี่ยว ระดับดี
76020505 ท่าเรือ ระดับดี