รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สมุทรสงคราม อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ตำบล นางตะเคียน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
75011007 บ้านบังปืน ระดับดี
75011006 บ้านบังปืน ระดับดี
75011005 บ้านนางตะเคียน ระดับดี
75011004 บ้านนางตะเคียน ระดับพัฒนา
75011003 บ้านลาดเป้ง ระดับดี
75011002 บางสะใภ้-หมู่ใหญ่พัฒนา ระดับดี
75011001 บ้านคลองบางกก ระดับดี