รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ บ้านแพ้ว ตำบล คลองตัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
74030901 คลองเจ็ดริ้วเก่า ระดับดี
74030902 คลองหน้าวัดสวนส้ม ระดับดี
74030903 คลองเก่า ระดับดี
74030904 คลองมะพลับ ระดับดี
74030905 รางสายบัว ระดับดี