รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ บ้านแพ้ว ตำบล หนองบัว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
74030601 หลักสี่ ระดับดี
74030602 คลองสองห้อง ระดับดี
74030603 ร่วมใจ ระดับดี
74030604 โพธิ์ล้อม ระดับดี
74030605 รางตัน ระดับดี
74030606 รางเสาธง ระดับดี
74030607 สารภี ระดับดี
74030608 ปากคลองสองห้อง ระดับดี
74030609 หนองบัวใหม่ ระดับดี