รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครปฐม อำเภอ สามพราน ตำบล บางกระทึก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
73060401 คลองเจริญพร ระดับดี
73060402 คลองบางกระทึก ระดับดี
73060403 รางหนองเสือ ระดับดี
73060404 ใน ระดับดี
73060405 โคกหวาย ระดับดี
73060406 คลองวัฒนา ระดับดี
73060407 คลองสวนฝ้าย ระดับดี
73060408 นอก ระดับดี