รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครปฐม อำเภอ บางเลน ตำบล บางไทรป่า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
73050601 คลองบางเลน ระดับดี
73050602 ต้นตาล ระดับดี
73050603 ท่าช้าง ระดับดี
73050604 คลองพิสมัย ระดับดี
73050605 กอง ระดับดี
73050606 บางไผ่นารถ ระดับดี
73050607 บางไผ่นารถ ระดับดี
73050608 ส้มกลิ้ง ระดับดี
73050609 บางไทรป่า ระดับดี
73050610 ท่าช้าง ระดับดี