รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครปฐม อำเภอ นครชัยศรี ตำบล ท่าพระยา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
73030801 วัดท่าใน ระดับดี
73030802 คลองวัว ระดับดี
73030803 กลาง ระดับดี
73030804 วัดน้อย ระดับดี
73030805 หัวโด่ง(ท่าพระยา) ระดับดี