รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล ดอนยายหอม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
73010801 ดอนยายหอม ระดับดี
73010802 ดอนยายหอม ระดับดี
73010803 ดอนยายหอม ระดับดี
73010804 ดอนสามสิบ ระดับดี
73010805 ต้นไทร ระดับดี
73010806 ตาลเดี่ยว ระดับดี
73010807 ดอนขนาก ระดับดี
73010808 ดอนหัวนา ระดับดี
73010809 สะแกราย ระดับดี