รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี ตำบล โพธิ์พระยา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
72011901 โพธิ์พระยา ระดับดีเยี่ยม
72011902 ห้วยหมาก ระดับดีเยี่ยม
72011903 โพธิ์พระยา ระดับดีเยี่ยม
72011904 วังกุ่ม ระดับดีเยี่ยม
72011905 นาทอง ระดับดีเยี่ยม
72011906 ตลาดแดง ระดับดีเยี่ยม
72011907 สวนพลู ระดับดีเยี่ยม