รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ พนมทวน ตำบล รางหวาย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
71090613 ศรีพนมเขต ระดับดีเยี่ยม
71090612 วังกาบ ระดับพัฒนา
71090611 หัวเขา ระดับดี
71090609 ห้วยกรด ระดับดีเยี่ยม
71090605 ตลาดเขต ระดับดีเยี่ยม
71090604 หนองจอก ระดับดีเยี่ยม
71090601 โคราช ระดับดี
71090602 รางหวาย ระดับดี
71090603 ลาดหมู ระดับดี
71090607 งิ้วราย ระดับดี
71090608 โกช้าย ระดับดี
71090610 รางทอง ระดับดี
71090614 วังกุ่ม ระดับดี
71090615 ตลาดใหม่ ระดับดีเยี่ยม
71090616 รางหวาย ระดับดี
71090617 ป่าไม้โยน ระดับดี
71090618 นาทราย ระดับดี
71090619 ดอนกลาง ระดับดี
71090620 รางหวาย ระดับดี
71090621 หนองแก ระดับดี
71090622 ใหม่ไทยดำ ระดับดี
71090623 ไร่ยาพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
71090606 ดอนเตาอิฐ ระดับดี