รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ท่าม่วง ตำบล บ้านใหม่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
71060901 บ้านต้นมะม่วง ระดับดี
71060902 บ้านใหม่ ระดับดี
71060903 บ้านต้นลำไย ระดับดี
71060904 บ้านหนองสำรอง ระดับดี
71060905 บ้านสระเศรษฐี ระดับดี
71060906 บ้านหนองประดู่ ระดับดี
71060907 บ้านหนองน้ำขุ่น ระดับดี
71060908 บ้านวังดุม ระดับดี
71060909 บ้านหนองกลางเนิน ระดับดี
71060910 บ้านเขานางพิม ระดับดี
71060911 บ้านเพชร ระดับดี