รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ศรีสวัสดิ์ ตำบล นาสวน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
71040101 ปลายนาสวน ระดับดี
71040102 ปากนาสวน ระดับดี
71040103 องหลุ ระดับพื้นฐาน
71040104 องสิต ระดับดี
71040105 เจาะเหลาะ(เจริญสุข) ระดับดี