รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ เขาค้อ ตำบล หนองแม่นา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67110601 เสลียงแห้ง3 ระดับดีเยี่ยม
67110602 สนสวย ระดับดีเยี่ยม
67110603 มุกโต ระดับดีเยี่ยม
67110604 หนองรางช้าง ระดับดีเยี่ยม
67110605 ทานตะวัน ระดับดีเยี่ยม
67110606 หนองแม่นา ระดับดีเยี่ยม
67110607 มาตุลี ระดับดี
67110608 สระแก้ว ระดับดี
67110609 ราชพฤกษ์ ระดับดี
67110610 ร่มโพธิ์ร่มไทร ระดับดีเยี่ยม