รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ เขาค้อ ตำบล ริมสีม่วง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67110401 พัฒนวรพงษ์ ระดับดี
67110402 ธนิตคำเที่ยง ระดับดี
67110403 ริมสีม่วง ระดับดี
67110404 เพชรช่วย ระดับดี
67110405 กรเพชร ระดับพัฒนา
67110406 ชื่นจิตร ระดับพัฒนา