รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ หนองไผ่ ตำบล ยางงาม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67071201 ยางงาม ระดับพัฒนา
67071202 กกกะบาก ระดับพื้นฐาน
67071203 ร่องค้า ระดับดี
67071204 วังเหว ระดับดี
67071205 ทรัพย์สีทอง ระดับดี
67071206 ซับมะขาม ระดับดี
67071207 ด่านบุญธรรม ระดับดี
67071208 ปากตก ระดับพัฒนา
67071209 ยางงาม ระดับดี
67071210 คลองสาม ระดับดี