รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ หนองไผ่ ตำบล ยางงาม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67071201 ยางงาม ระดับพัฒนา
67071202 กกกะบาก ระดับพื้นฐาน
67071203 ร่องคล้า ระดับดี
67071204 วังเหว ไม่ผ่านเกณฑ์
67071205 ทรัพย์สีทอง ระดับดี
67071206 ซับมะขาม ระดับดี
67071207 ด่านบุญธรรม ระดับดี
67071208 ปากตก ระดับพัฒนา
67071209 ยางงาม ระดับดี
67071210 คลองสาม ระดับดี
67071231 แสงไพศาลพัฒนา ยังไม่ประเมิน
67071232 ยางงามพัฒนา ยังไม่ประเมิน