รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ หล่มสัก ตำบล บ้านไร่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
67032101 บ้านไร่ ระดับดีเยี่ยม
67032102 ปากคลองแดง ระดับดีเยี่ยม
67032103 วังกะทะ ระดับพื้นฐาน
67032104 ท่าเปลือยงาม ระดับพัฒนา
67032105 คลองยาง ระดับมาก
67032106 น้อยพัฒนา ระดับดี