รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พิจิตร อำเภอ ตะพานหิน ตำบล งิ้วราย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
66040201 ต้นชุมแสง ระดับดี
66040202 งิ้วราย ระดับดี
66040203 หาดแตงโม ระดับดี
66040204 หาดแตงโม ระดับดี
66040205 น้ำโจนใต้ ระดับดี
66040206 ปากคลองเกตุ ระดับดี
66040207 งิ้วราย ระดับดี
66040208 หนองโบก ระดับดี