รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ พรหมพิราม ตำบล ศรีภิรมย์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
65060601 ท่าทอง ระดับดี
65060602 ท่างาม ระดับดี
65060603 ซ่อง ระดับดี
65060604 ท้องคุ้ง ระดับดี
65060605 บ้างบุ้ง ระดับดี
65060606 ห้วย ระดับดี
65060607 คลองมะเกลือ ระดับดี
65060608 บึงปลาเน่า ระดับดี
65060609 คลองมะแพลบ ระดับดี
65060610 บึงธรรมโรง ระดับดี
65060611 คลองห้วยชัน ระดับดี
65060612 ชัยพัฒนา ระดับดี
65060613 บึงคล้าย ระดับดี