รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ สวรรคโลก ตำบล วังพิณพาทย์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64070401 เหนือวัดกลาง ระดับมาก
64070402 หย่อมใหญ่ ระดับมาก
64070403 ป่ามะม่วง ระดับมาก
64070404 ท่าพิกุล ระดับมาก