รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ กงไกรลาศ ตำบล ไกรใน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64040501 หนองมะเกลือ ระดับดี
64040502 โฉงต้นเหง้า ระดับดี
64040503 หนองตะแบก ระดับดีเยี่ยม
64040504 หนองบัว ระดับดี
64040505 หนองเสาเถียร ระดับดี
64040506 ป่ามะม่วง ระดับดีเยี่ยม
64040507 วังขวัญ ระดับดีเยี่ยม
64040508 หนองกาสลัก ระดับดี
64040509 หนองกระทุ่ม ระดับดี
64040510 หนองไผ่ล้อม ระดับดี
64040511 หนองเสาเถียร ระดับดี
64040512 หนองเทโพ ระดับดีเยี่ยม
64040513 บึงบอน ระดับดี
64040514 แปลงกุ ระดับดีเยี่ยม
64040515 หนองตะแบกใต้ ระดับดีเยี่ยม