รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ บ้านด่านลานหอย ตำบล ตลิ่งชัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64020501 ตลิ่งชัน ระดับดี
64020502 วังหาด ระดับดีเยี่ยม
64020503 วังหิน ระดับดี
64020504 ลานกระบือ ระดับดี
64020505 วังโตก ระดับดี
64020506 หนองเตาปูน ระดับดี
64020507 หนองบัวคำ ระดับดีเยี่ยม
64020508 ตลิ่งชันใต้ ระดับดี
64020509 ลานกระบือใต้ ระดับดี
64020510 วังไทรย้อย ระดับดี