รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ เมืองสุโขทัย ตำบล ธานี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64010131 วังหิน ระดับมาก
64010132 บางแก้ว ระดับดี
64010133 ประชาร่วมใจ ระดับดี
64010134 วิเชียรจำนง ระดับดี
64010135 คลองตาเพชร ระดับดี
64010136 ตาลเดี่ยว ระดับดี
64010137 ราชธานี ระดับดี
64010138 คูหาสุวรรณ ระดับดี
64010139 คลองโพธิ์ ระดับดี
64010140 ร่วมพัฒนา ระดับพัฒนา
64010141 เลอไท ระดับดี
64010142 พระแม่ย่า ระดับดี